Monthly Archives: Maj 2016

  • 0

licheń noclegi,noclegi licheń,dom pielgrzyma Anna

Category : Bez kategorii

licheń noclegi,noclegi licheń,dom pielgrzyma Anna
imagesindeksUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- 26 maj 2016 r.
licheń noclegi,noclegi licheń,dom pielgrzyma Anna
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
licheń noclegi,noclegi licheń,dom pielgrzyma Anna
Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas „łamania chleba”. W tym dniu (albo w następującą po nim niedzielę) ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. W Polsce okna budynków znajdujących się na trasie procesji ozdabiane są symbolami eucharystycznymi, obrazami religijnymi i kwiatami. W niektórych częściach Włoch czy Ameryki Łacińskiej ulice, którymi przechodzi procesja Bożego Ciała wykładane są kwiatami. W Hiszpanii kwiatami dekoruje się ściany domów. Podczas procesji z Najświętszym Sakramentem w wielu miastach włoskich z okolicznych domów zrzucane są barwne kartki z drukowanymi hasłami eucharystycznymi.
licheń noclegi,noclegi licheń,dom pielgrzyma Anna
Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto, w drugiej połowie XIII w. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem, nawiązując w ten sposób do zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami. W XV w. procesje eucharystyczne urządzano w Niemczech, gdzie łączono je z modlitwą błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, w Anglii, Francji, północnych Włoszech i w Polsce. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.


  • 0

Licheń noclegi Pensjonat licheń

Category : Bez kategorii

Licheń noclegi Pensjonat Licheń Dom Noclegowy Anna

według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.
Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą, potocznie Zielonymi Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc przypada również w niedzielę. Stąd zapis w księgach liturgicznych Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jest to jedno z najważniejszych świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone przez dwa dni (szczególnie w krajach protestanckich, np. w Niemczech, Szwajcarii, Holandii oraz w Danii). W Polsce pierwszy dzień Zielonych Świąt jest dniem wolnym od pracy. Drugi dzień Zielonych Świątek zniesiono w 1951 roku
Zielone Świątki mają jednak dłuższą tradycję wywodzącą się z pogańskiej obrzędowości i zwyczajów. Pochodzą od starosłowiańskiej uroczystości zwanej Stado, które to było świętem wiosennym. Obrzędy związane z tym świętem wiązały się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić obfite plony, a także ochronę przed urokami i złymi duchami. W tym celu majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. Zwierzęta okadzano dymem z palonych ziół, przystrajano wieńcami z kwiatów.
Obecnie Zielone Świątki to inne określenie dla chrześcijańskiego święta Zesłania Ducha Świętego obchodzonego w szóstą niedzielę i poniedziałek (50 dni) po Wielkanocy (w miesiącu maju).
Rdz 11, 1-9 Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel
noclegi licheń pensjonat licheń
Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi mieli Jedną mowę, czyli jednakowe słowa, A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, rzekł: «Są oni jednym ludem i mają wszyscy jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem na przyszłość nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańcom całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Oto Słowo Boże.


  • 0

licheń noclegi, pensjonat licheń Dom Noclegowy Anna

licheń noclegi, pensjonat licheńDom Noclegowy Anna- Zjazd wodociągów i kanalizacji

licheń noclegi, pensjonat licheń. Pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przyjadą do Lichenia, 14 maja, na XVIII ogólnopolską pielgrzymkę.

Mszy św. sprawowanej w intencji pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i ich rodzin będzie przewodniczył ks. Grzegorz Krząkała z Katowic, Krajowy Duszpasterz Pracowników Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Msza św. rozpocznie się o godz. 10.00 w nawie głównej bazyliki, przed łaskami słynacym obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Tuż po Eucharystii zostanie odczytany Akt Zawierzenia Matce Bożej Licheńskiej.

O 11.30 przewidziana jest Godzina Różańcowa w Kaplicy Trójcy Świętej. Na zakończenie uczestnicy pielgrzymki będą mieli możliwość indywidualnego zwiedzania licheńskiego Sanktaurium.

Licheń noclegi, noclegi licheń, pensjonat licheń

Pojęcie wodociągów

Sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.

rozgałęzieniowa (otwarta) – znany jest kierunek przepływu wody, który odbywa się przez przewód tranzytowy, poniżej główna ilość wody płynie przez przewody magistralne, potem występują w tym układzie przewody rozdzielcze, położone na każdej ulicy a do nich przyłączone domy. Wady – największe średnice są na początku, w razie awarii na którymś przewodzie magistralnym zostaje odłączona zasuwa a za nią nie ma wody. Zalety – łączna długość przewodów jest niewielka.
pierścieniowa (obiegowa zamknięta) zalety: jest ciągły obieg wody w sieci, gdy nastąpi awaria to zamyka się tylko pewien odcinek a w pozostałych miejscach będzie płynąć woda nieprzerwanie. Wady – łączna długość przewodów wodociągowych w sieci jest większa niż w rozgałęzieniowym, jest nieznany kierunek przepływu wody.
mieszane.

Podział wodociągów
a) ze względu na zasięg terytorialny

lokalne (obejmuje pojedyncze obiekty dom mieszkalny),
centralny zaopatruje w wodę większą jednostkę osadnicza lub miejską,
grupowy obejmuje kilka jednostek osadniczych, zakładów przemysłowych oddalonych od siebie,
okręgowy zaopatruje duże obszary na których znajdują się miasta,zakłady przemysł, aglomeracje miejsko-przemysłowe, wiele jednostek osadniczych.
wieloprzestrzenne – jednostka osadnicza, zgrupowanie przemysłu
b) według sposobu wykorzystania dyspozycyjnych zasobów wodnych
ogólnego przeznaczenia (zaopatruje w wodę ludność i przemysł ze wspólnych źródeł za pośrednictwem tej samej sieci),
pół-rozdzielczy (są 2 niezależne układy urządzeń wodociągowych dla oddzielnego pokrycia potrzeb komunalnych i potrzeb przemysł – woda o innej jakości),
rozdzielczy (oddzielenie potrzeb komunalnych od przemysłowych),
c) ze względu na ciśnienie:
ciśnieniowe (pompy),
ciśnieniowo-grawitacyjne (wieża ciśnień),
d) według przepustowości (małe, średnie, duże),
e) według kategorii:
bez przerwy dostarcza wodę,
pół godziny przerwy na wymianę transformatora,
przerwy mogą być dłuższe.


  • 0

noclegi licheń Dom Noclegowy Anna

Tak obchodzono 166 . rocznica objawień Matki Bożej w lesie grąblińskim

W Eucharystii w Grąblinie pod gołym niebem, gdzie w roku 1850 roku Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce, uczestniczyli zarówno parafianie oraz pielgrzymi.
W homilii kapłan mówił o tym, w jaki sposób każdy z nas może osiągnąć radość:
„Jezus dał nam przykazania, abyśmy szczęśliwie dotarli do celu, którym jest chwała nieba i spotkanie z Bogiem. Tylko żyjąc przykazaniami możemy wszystko zyskać lub wszystko stracić. Na ile będziemy żyli nauką Jezusa, na tyle będziemy prawdziwie szczęśliwi” – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. uczestniczący w niej wierni wraz z kapłanem udali się procesyjnie do miejsca, gdzie stoi symboliczny pomnik Maryi ukazującej się klęczącemu pasterzowi.

Las grąbliński znajduje się ok. 2 km od Lichenia. 166 lat temu pasterzowi Mikołajowi Sikatce ukazała się w nim Matka Boża prosząc, aby napominał ludzi, by zeszli z drogi grzechu i zwrócili się do Boga. Obecnie jest to miejsce kultu, gdzie każdego roku pielgrzymują niezliczone rzesze pątników. W lesie niedaleko miejsca objawień znajduje się kościół pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych, przy którym znajduje się klasztor sióstr anuncjatek.